mij uitslag

De Roos van Leary maakt onderscheid tussen boven- en ondergedrag en tussen samen en tegen. Op basis van deze twee assen komen vier rollen tot stand.Boven-onder:

Iemand die bovengedrag vertoont heeft de neiging zich dominant op te stellen. Iemand die ondergedrag vertoont heeft de neiging zich meer afwachtend, volgzaam op te stellen.Samen-tegen:

‘Samen’ slaat op samenwerken. Dit duidt vaak op een mensgerichte instelling. Mensen met dit gedrag zullen zich over het algemeen vriendelijk opstellen. ‘Tegen’ duidt op een meer functionele instelling. Mensen met dit gedrag zullen zich vrij zakelijk opstellen en zijn niet primair gericht op samenwerken.

De combinaties tussen deze twee assen leiden tot de vier rollen; leidingnemend, aanpassend, defensief en aanvallend.

Op basis van je antwoorden is bepaald welk van deze vier rollen het beste op je van toepassing is.

Volgens je antwoorden ben je het beste te typeren als enigzins Leidingnemend.

Leidingnemend

Een leidingnemend persoon is over het algemeen initiatiefrijk en vriendelijk. Hij of zij heeft oog voor de belangen van de ander en is tegelijkertijd doortastend. Leidingnemende personen zijn in de ogen van anderen vaak welbespraakt, hartelijk en joviaal. Andere typeringen die vaak van toepassing zijn; overtuigend, communicatief, aanwezig. In hun enthousiasme kunnen ze zich wel eens vergalopperen of te druk zijn.

Uitlokken van gedrag

Als iemand zich leidingnemend opstelt, zeker als dit gedrag krachtig wordt ingezet, zal dat bij de ander aanpassend gedrag oproepen. Indien ongewenst, kan leidingnemend gedrag het beste worden weerstaan met aanvallend gedrag. Hierdoor wordt een leidinggevend persoon gedwongen zich defensief op te stellen.

Roos van Leary en de Big Five

Deze Roos van Leary test is vrij kort en niet genormeerd. De uitslag is dus slechts indicatief. Bovendien is de Roos van Leary geen model om iemands karakter vast te stellen; het gaat bij de Roos van Leary om gedragingen en gedragspatronen. Hoe je met je eigen gedrag bij de ander een bepaald gedrag oproept en omgekeerd. Een test die wel je persoonlijkheid meet en daarmee laat zien hoe je doorgaans, van nature, ten opzichte van anderen zult gedragen is de Big Five. De Big Five persoonlijkheidstest is een van de meest gebruikte persoonlijkheidstests.

Twee van de vijf assen op de Big Five testen meten iemands inter-persoonlijke gedrag wat bepalend is voor hoe iemand zich ten opzichte van anderen zal gedragen en wat voor gedrag hij of zij daarmee oproept. Deze twee assen zijn vriendelijkheid (meegaandheid) en extravertheid. De combinatie van deze twee assen leidt tot vier mogelijke scores en daarmee vier vormen van samenwerken, soms ook wel conflicthanteringsstijlen genoemd. Zie onderstaande afbeelding.

De typering van uw zelfbeeld is als volgt:

  • kan streng zijn wanneer dat nodig is;
  • assertief en vertrouwend op zichzelf, onafhankelijk, zakelijk;
  • baast over anderen, dominerend, geeft altijd advies;
  • met een ruim hart en onbaatzuchtig, moedigt aan, heeft er plezier in om voor anderen te zorgen;
  • aan één stuk door vriendelijk, vindt iedereen aardig, te gemakkelijk te beïnvloeden door anderen;
  • dankbaar;
  • kan klagen wanneer dat nodig is